Algemene voorwaarden

1. Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie van het inschrijfformulier.

2. Het lidmaatschap geldt voor een periode van 3 maanden en wordt automatisch stilzwijgende verlengd.

3. Behoudens tijdige opzegging, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn is 30 dagen. Tijdens een tijdelijke stop kan een lidmaatschap niet definitief worden beëindigd.

4. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Het gebruik van de fitness polsband dus evenzeer.

5. Het lidmaatschap geeft, met inachtneming van de toepasselijke openingstijden, recht op één keer per week of onbeperkt gebruik van de bij het abonnement behorende faciliteiten.

6. Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft De Dars het recht om het lid toegang te onthouden. Ook in die situatie is compensatie uitgesloten.

7. De contributie is bij vooruitbetaling per automatische incasso. Andere betaalwijzen zijn bespreekbaar, maar daaraan zullen extra kosten voor het lid verbonden zijn.

8. Voor de duur van een lopend abonnement is de hoogte van de contributie niet vatbaar voor wijzigingen, tenzij de verhoging de consequentie is van een wijziging in het BTW-tarief. In geval van verlenging laat de contributie zich wel verhogen. In dit geval kan het lid het abonnement per direct stopzetten, zonder opzegtermijn van 30 dagen.

9. Bij tweede stornering van de automatische incasso, brengen wij administratiekosten in rekening.

10. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- + € 10,- voor de fitness polsband. Op de voormalige TGS sleutel zit geen borg.

11. Wij hanteren de leveringsvoorwaarden van Nl Actief, deze zijn hier te lezen.

12. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Behoudens een situatie waarin De Dars opzet of grove schuld valt aan te rekenen, is De Dars mitsdien niet aansprakelijk te houden voor de schadelijke gevolgen van letsel dat het lid eventueel tijdens het benutten van haar lidmaatschap oploopt.

13. Evenmin valt De Dars aansprakelijk te houden voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid tijdens het benutten van het lidmaatschap.

14. De Dars hanteert in haar vestiging huisregels, waaronder ook de reguliere openingstijden te rekenen zijn. Deze huisregels maken onderdeel uit van het abonnement en worden op eenvoudige toegankelijke wijze in de vestiging gepresenteerd. Het lid verplicht zich deze huisregels na te leven. Zonodig doet het lid actief navraag naar de huisregels bij de fitnessinstructeurs.

15. De Dars kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma's en openingstijden. Dit zal minimaal 4 weken van tevoren aangekondigd worden.

16. Elk lid wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat zijn / haar persoonsgegevens in de administratie van De Dars zullen worden opgenomen. De Dars verplicht evenwel om deze gegevens niet aan derden te openbaren, behoudens het geval van een op haar rustende wettelijke plicht.

17. Elk lid dient er op bedacht te zijn dat De Dars in haar vestiging cameratoezicht toepast.